Práca Rimavská Sobota Podmienky - Práca v okolí Rimavskej Soboty

Podmienky

Podmienky podávania článkov a inzercie.

„VOP“ – Všeobecné obchodné podmienky http:/pracars.wz.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

ktoré upravujú vzájomný vzťah medzi používateľom a prevádzkovateľom

Prevádzkovateľ:

obchodné meno: Kornel Kuvik, DiS-HACCP-WEBY-KURZY-VÝKRESY

sídlo: Mládeže 918/3, 97901 Rimavská Sobota

prevádzkarňa: Francisciho 628/1, 97901 Rimavská Sobota

zapísanou v živnostenskom registri č. 609-7865 Okresného úradu v Rimavská Sobota    

IČO: 37302353

DIČ: 1042955397

kontaktné údaje:

Kornel Kuvik, DiS.

email: kornel.kuvik@post.sk

telefón: +421903065229

www: http:/pracars.wz.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Dozorný orgán

Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1,

internetová adresa: https://www.soi.sk/sk, e-mail: bb@soi.sk.

Čl. I – Definície pojmov

Prevádzkovateľ: osoba špecifikovaná v záhlaví týchto VOP

Služby Prevádzkovateľa: Online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi vrátane doplnkových služieb (napr. topovanie inzerátov). Služby sa delia na:

 • bezodplatné služby – zverejňovanie inzerátov a článkov
 • spoplatnené služby – momentálne neaktívne (všetky inzeráty a články i súvisiace služby inzertného portálu http:/pracars.wz.sk sú zadarmo)

Používateľ:

 • Súkromný inzerent – fyzická osoba predávajúca svoj majetok, veci, služby i inzerujúca dopyt a Hľadám prácu…
 • Firemný inzerent – fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzerciu na predaj konkrétneho tovaru alebo služby i inzerujúca dopyt …
 • Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba využívajúca http:/pracars.wz.sk na vyhľadávanie inzerátov, kúpu vecí/tovarov/služieb a s tým súvisiace služby ako napr. kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod.

Topovanie: zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom

Firemná inzercia: umožňuje jednému inzerentovi súčasne zverejniť viac ako 10 inzerátov alebo článkov, pridať k inzerátom logo inzerenta s odkazom na profilovú stránku firmy/inzerenta

Čl. II. – Všeobecné ustanovenia

1. Tieto VOP upravujú:

 • proces a podmienky inzerovania na http:/pracars.wz.sk,
 • práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľa pri inzerovaní a využívaní služieb http:/pracars.wz.sk,
 • reklamačné podmienky (obsahujú reklamačný poriadok),
 • právo na odstúpenie od zmluvy.

2. Prevádzkovateľ iba poskytuje inzertný priestor, prostredníctvom ktorého sprostredkováva kontakt medzi Používateľom a Kupujúcim. Prevádzkovateľ nepreberá žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí/tovarov, či za služby. plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.

3. Využívanie služieb portálu http:/pracars.wz.sk je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami inzercie.

4. Inzertné služby portálu http:/pracars.wz.sk sú poskytované bezplatne.

5. Ak Používateľ v súvislosti s využívaním služieb http:/pracars.wz.sk odovzdá svoje fotografie, názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou, zverejnením na http:/pracars.wz.sk, či iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti, a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať ich a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

6. Používateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb http:/pracars.wz.sk. E-mail podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a nie je považovaný za nevyžiadanú poštu, tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť Prevádzkovateľovi portálu na e-mailovej adrese kornel.kuvik@post.sk.

Čl. III. – Inzercia a články

1. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje nasledovne:

 1. kliknutím na „Inzercia“ a následne kliknutím na „Vložiť inzerát“ .Potom je Používateľ odkázaný na formulár kde je výber kategórie a prípadne podkategórie, pod ktorú chce inzerát zaradiť,
 2. používateľ vo formulári uvedie svoje osobné údaje a inzerát , na ktorý mu bude po potvrdení odoslaný e-mail s potvrdením o vložení inzerátu s overovacím kódom,
 3. overovací kód následne zadá do formulára pri úprava inzerátu, čím sa mu sprístupní formulár pre pridanie a úpravu inzerátu,
 4. potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *),
 5. k inzerátu je možné pridávať fotografie,
 6. ak Používateľ pod uvedenou kontaktnou e-mailovou adresou inzeruje prvý krát a/alebo zmenil/a heslo, je potrebné overiť e-mail; v tom prípade Prevádzkovateľ zašle na uvedenú e-mailovú adresu Používateľa aktivačný odkaz, ktorý je potrebné otvoriť v prehliadači.
 7. Pridávanie článkov sa robí obdobne cez Kontaktný formulár (Kontakt).

2. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených inzerátov a článkov. Obsahom sa rozumie text inzerátu, ako aj fotografie. Používateľ je pri pridávaní inzerátu na http:/pracars.wz.sk povinný zabezpečiť, aby bol jeho obsah v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Používateľ je povinný nahradiť všetky náklady spojené s tým, ak sa tretia osoba bude domáhať svojich práv, a to vrátane nákladov na právne služby, znalcov, súdnych trov a pod.

3. Používateľ musí dodržiavať tieto pravidlá inzercie a článkov:

 • môže inzerovať iba predmety/služby a ponuku/dopyt, ktorých predaj/poskytovanie je v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) dovolený/é a ich nadobudnutie bolo v súlade správnymi predpismi platnými na území SR,
 • môže inzerovať iba predmety/služby a ponuku/dopyt, ku ktorým má vysporiadané všetky práva (vrátane práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva – autorské práva, priemyselné práva a pod.),
 • nesmie inzerciou zasahovať do práv iných Používateľov (napr. do práv na ochranu osobnosti) a žiadnym spôsobom znevažovať ich dobré meno,
 • nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou inzerciou,
 • musí vždy inzerovať konkrétny produkt/službu,pnuku/dopyt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, výnimkou sú články,
 • musí inzerát zaradiť do zodpovedajúcej kategórie, prípadne podkategórie a stručne a pravdivo opísať predmet/službu, ako aj jeho/jej cenu,
 • nesmie pridávať rovnaké alebo z väčšej časti rovnako znejúce inzeráty v rámci jednej alebo viacerých kategórií
 • nesmie inzerovať konkurenčnú službu (inzertný portál),
 • musí nadpis inzerátu uviesť stručným uvedením ponuky, Používateľ nesmie používať opytovacie vety, inzerát a nadpis nesmie byť zvýraznený nadmerným použitím interpunkcie a špeciálnych znakov (* > – ! a pod.),
 • nesmie inzerovať ponuku práce s poplatkom vopred
 • nesmie ako kontaktné tel. číslo uvádzať číslo so zvýšenou tarifou
 • nesmie k inzerátu pridávať orámované alebo inak zvýraznené fotky,
 • je povinný pred zverejnením inzerátu na http:/pracars.wz.sk vysporiadať všetky práva tretích osôb, t.j. najmä autorské práva k obrázkom v inzercii,
 • nesmie v inzerátoch používať ochrannú známku alebo označenie zhodné alebo podobné s ochrannou známkou pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná bez súhlasu majiteľa ochrannej známky.,
 • zaväzuje sa, že ním pridávané inzeráty na http:/pracars.wz.sk budú v súlade s týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
 • články môže pridávať na ľubovolnú tematiku s obdobnými pravidlami

4. Inzerát a článok Používateľa môže prechádzať kontrolou Prevádzkovateľa, ktorý kontroluje dodržiavanie podmienok inzercie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť inzerciualebo článok, ktorá bude v rozpore s týmito VOP, alebo so všeobecne záväznými predpismi SR, dobrými mravmi alebo by bola inak nevhodná pre zverejnenie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu a článku do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát, a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto VOP alebo všeobecne záväzným predpisom odporujú, môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené.

5. Inzerát a článok sa zverejňuje po dobu 2 mesiacov od jeho zadania, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje, alebo pokiaľ ho nevymaže Prevádzkovateľ, ak Používateľ inzerátom alebo článkom porušuje tieto VOP alebo všeobecne záväzné právne predpisy. Ak je doba zverejňovania inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, tak sa doba zverejňovania inzerátu automaticky po aktivovaní topovania predĺži o dobu topovania.

Čl. IV. – Topovanie

1. Znamená zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach, či už v kategórii alebo vo výsledkoch vyhľadávania.

2. Cena topovania je zadarmo za každých 7 dní topovania.

3. Ak bude inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu po stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa dátumu a času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.

4. Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa nespočíta, ale aktualizuje sa dátum posledného topovania inzerátu. Inzerát sa tým posunie vyššie na prvú pozíciu, kým nebude v danej kategórii neskôr topovaný iný inzerát.

Čl. V – Firemná inzercia

1. Umožňuje jednému inzerentovi súčasne zverejniť viac ako 10 inzerátov a článkov, pridať k inzerátom logo inzerenta s odkazom na profilovú stránku firmy/inzerenta.

3. Cena za firemnú inzerciu a článkov je zadarmo

4. Firemná inzercia je aktívna počnúc dňom, kedy Prevádzkovateľ príjme e-mail o Vložení inzercie alebo článku a ktorý Prevádzkovateľ schváli, o čom bude Používateľ upovedomený spätnou e-mailom. Čas platnosti firemnej inzercie sa zaokrúhli na najbližšiu hodinu nahor.

Čl. VI. – Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby http:/pracars.wz.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb http:/pracars.wz.sk, ani za spôsob akým služby http:/pracars.wz.sk využívajú.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb http:/pracars.wz.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

3. Prevádzkovateľ http:/pracars.wz.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť http:/pracars.wz.sk, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť http:/pracars.wz.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na http:/pracars.wz.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov, či z iných dôvodov.

Čl. VII. – Reklamačný poriadok

1. Akékoľvek reklamácie sa riadia týmto reklamačným poriadkom.

2. Používateľ má právo uplatniť si u Prevádzkovateľa zodpovednosť za vady len na platené služby. Reklamáciu je možné podať Prevádzkovateľovi len počas poskytovania platenej služby. Po uplynutí doby poskytovania platenej služby nie je možné reklamáciu podať. Reklamáciu je možné Prevádzkovateľovi zaslať nasledovne:

a) písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví týchto VOP

b) elektronicky na e-mailovú adresu kornel.kuvik@post.sk

3. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti. Musí byť z nej zrejmé, kto a akú službu reklamuje a čoho sa domáha. K reklamácii Používateľ priloží aj kópiu dokladu o úhrade reklamovanej služby.

4. Nárok na uplatnenie reklamácie u poskytovateľa používateľom zaniká:

a) nepreukázaním zakúpenia služby u Prevádzkovateľa,

b) uplatnením reklamácie až po dobe, na ktorú bola služba zaplatená,

c) používaním služby v rozpore s týmito VOP alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,

d) z dôvodu pôsobenia vyššej moci.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť, najmä za poruchy služby spôsobené:

 • poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia Používateľa, za ktoré si nesie zodpovednosť výlučne Používateľ,
 • nesprávnym postupom Používateľa pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní služby,
 • poškodením alebo zásahom Používateľa do technického riešenia služby,
 • prerušením lokálneho prístupu alebo spojenia zaisťovaného poskytovateľom internetového pripojenia,
 • poruchou zapríčinenou na strane tretej osoby pri poskytovaní služieb, ktoré poskytovateľ vykonáva a zabezpečuje v súčinnosti s treťou osobou.

6. Prevádzkovateľ http:/pracars.wz.sk každú reklamáciu preverí a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

7. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

8. Pokiaľ sa jedná o vadu odstrániteľnú, bude reklamácia vybavená bezplatne, včas a riadne tak, že Prevádzkovateľ odstráni vadu alebo dodá novú službu, a to bez zbytočného odkladu. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa mohla služba riadne bez vady užívať, Prevádzkovateľ poskytne novú adekvátnu službu.

9. Používateľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva.

10. Ak Prevádzkovateľ na žiadosť používateľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, používateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

11. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Prevádzkovateľom a používateľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

12. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má používateľ. Okrem ARS má používateľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na webovom sídle EÚ Riešenie sporov online.

Čl. VIII – Odstúpenie od zmluvy

1. Používateľ má nárok na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí Služby Prevádzkovateľa 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy, t.j. dňa prijatia úhrady za službu a jej aktivácie.

2. Používateľ stráca nárok na odstúpenie od zmluvy, ak bola služba (napr. topovanie) poskytnutá v úplnom rozsahu pred tým, ako Používateľ podal žiadosť o odstúpenie od zmluvy.

3. Používateľ môže na žiadosť o odstúpenie od zmluvy využiť pripravený formulár. Vyplnený formulár môže doručiť písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví týchto VOP alebo elektronicky, na e-mailovú adresu kornel.kuvik@post.sk.

4. Prevádzkovateľ do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Používateľovi pomernú časť sumy za dobu zostávajúcu do konca predplatenej platnosti služby zníženú o storno poplatok vo výške 50 % z tejto pomernej časti sumy na bankový účet Používateľa (uvedený v žiadosti o odstúpenie alebo poskytnutý na vyžiadanie).

Čl. IV. – Ochrana osobných údajov

1. Používateľ slobodne a dobrovoľne poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a zverejňovaním osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, tel. číslo, prípadne iné osobné údaje, ktoré Používateľ uvedie v inzercii za účelom využívania služieb portálu http:/pracars.wz.sk, čiže za účelom zverejňovania inzerátov a využívania doplnkových služieb portálu http:/pracars.wz.sk.

2. Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas, aby osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, za účelom spracovania účtovníctva a fakturácie doplnkových spoplatnených služieb.

3. Súhlas Používateľa podľa bodu 1 a 2 tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Používateľ neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne, zaslaním listu na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v záhlaví týchto VOP alebo elektronicky, e-mailom na adresu kornel.kuvik@post.sk.

4. Používateľ berie na vedomie, že v prípade informačnej služby Inzeráty na e-mail je potrebná jeho registrácia do systému Prevádzkovateľa. Na zaregistrovanie je potrebný iba e-mail Používateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať službu Inzeráty na e-mail bezplatne.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov zverejnených v rámci inzercie tretími stranami.

Čl. X. – Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením nových VOP na webovom sídle umiestnenom pod doménou http:/pracars.wz.sk. Vzťah Prevádzkovateľa a Používateľa sa riadi tými VOP, ktoré boli platné a účinné v deň zverejnenia inzerátu a v prípade spoplatnených služieb v deň pripísania ceny služby na účet Prevádzkovateľa.

2. Na vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorým je Súkromný inzerent, a ktoré nie sú upravené týmito VOP, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Na ostatné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorým je Firemný inzerent, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3. Používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 08. 2021.